Viceprimar

Viceprimarul Comunei Ususău: ASIMIONESEI TIBERIUS

Data naşterii:

Locul naşterii:

Domiciliul:

Starea civilă:

Naţionalitate:

Studii:

Partid:                                       

Declaraţie avere

Atribuţii:

Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali cu votul secret al majorităţii consilierilor.
Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.
Atribuţiile viceprimarului sunt stabilite prin Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , în baza art. 79, prin dispoziţie emisa de primar.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI

 1. Controlează igiena şi salubritatea localitatilor si ia masurile care se impugn pentru respectarea acestora;
 2. Exercită controlul asupra activitaţilor parcuri, Camine Culturale şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,
 3. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public si privat al comunei ;
 4. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe ;
 5. Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor;
 6. dispune masuri ca cetatenii comunei sa poata beneficia de serviciile publice de interes local;
 7. ia masuri ca tot personalul sa respecte normele de sanatate si securitate in munca, normele de prevenirea si stingerea incendiilor, precum si regulamentul intern al primariei.
 8. administreaza si controleaza modul cum sunt utilizate suprafetele de pasune de pe raza comunei, precum si respectarea si efectuarea lucrarilor amenajamentului pastoral;
 9. coordoneaza intreaga activitate in ce priveste aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social (planificarea muncii si tinerea la zi a evidentelor privind prezenta persoanelor care au de executat munca in folosul comunitatii, cantitatea si calitatea lucrarilor efectuate);
 10. informeaza primarul cu privire la reclamatiile, sesizarile, doleantele si cererile facute de cetateni.
 11. raspunde de rezolvarea in termen legal a cererilor, reclamatiilor, sesizari lor si propunerilor cetatenilor, care sunt repartizate spre solutionare.
 12. efectueaza demersurile necesare achizitionarii materialelor necesare pentru o buna desfasurare a activitatii institutiei (materiale de curatenie, rechizite, consumabile).
 13. raspunde de evidenta/buna executate a lucrarilor de intretinere si de utilizare rationala a imobilelor, a instalatiilor aferente apartinand domeniului puboic sau privat al comunei;
 14. organizeaza si asigura efectuarea curateniei in birouri si celelalte incaperi si spatii aferente acestora.
 15. colaboreaza cu alte organe ale statului cu atributii privind asigurarea climatului de ordine si liniste publica, protectia mediului, siguranta persoanelor, integritatea corporal, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public, curatenia si combaterea comertului stradal neautorizat.
 16. asigura informarea operativa a primarului despre evenimentele deosebite ce au avut loc pe raza comunei, precum si masurile ce le-a dispus pentru remedierea situatiei.
 17. raspunde si participa la punerea in posesie a persoanelor indreptatite la reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
 18. gestioneaza suprafetele de terenuri cu vegetatie forestiera de pe teritoriul comunei Ususau;
 19. Face parte din comisiile organizate la nivelul Primariei (inventar, receptie lucrari, s.a);
 20. îndeplineşte orice atribuţii prevăzute de lege ori încredinţate