Descrierea comunei

 

Asezare | Teritoriu administrativ | Populatia | Dezvoltare economică | Turism | Infrastructuri locale

 

Aşezare

Intrare UsusauComună Ususau e aşezată în Nord – ul Banatului, într-o depresiune situată în Defileul Muresului şi între culmile deluroase din Nord-ul Podişului Lipovei. În cadrul reţelei de localităţi din judeţul Arad, format din municipiul Arad, 7 oraşe şi 67 de comune, comună Ususau, prin amplasare în zona central sudică a judeţului, intra în sfera de polarizare a oraşului Lipova, caracteristicile fiindu-i funcţiunile de cazare, agricolă, economică – exploatare forestieră şi cinegetica (în măsura mai mică), nefiind exploatat potenţialul turistic al zonei. Din punct de vedere al elementelor de coordonare şi cooperare, comună Ususau este inclusă în zona de influenţă a centrelor intercomunale de pe malul stâng al raului Mures, de pe axa Arad – comună Ususau – comună Birchis – Făget de pe valea Muresului mal stâng.Comună Ususău este una dintre comunele importante ale judeţului Arad şi este situată în apropiere de drumul naţional DN 7 (Nădlac – Arad – Lipova – Deva – Bucureşti: CORIDORUL 4 PANEUROPEAN pentru transporturi rutiere şi pe cale ferată) care îi asigură un acces mai uşor la legăturile cu oraşele din apropiere.Prin căile de comunicaţii existente, comună Ususău este legată direct cu oraşul reşedinţa de judeţ Arad (40 km), oraşul Lipova – 3 – 8 Km spre nord – vest şi de teritoriile comunelor judeţului.

Teritoriul administrativ

Cu suprafaţa totală de 13543 ha cuprinde cinci localităţi componente:

– USUSAU – localitate reşedinţa de comună

– DORGOS – sat aparţinător

– PATARS – sat aparţinător

– ZABALT – sat aparţinător

– BRUZNIC – sat aparţinător

Teritoriul comunei se află amplasat în sud – estul judeţului Arad, învecinându-se cu teritoriile administrative ale comunelor: Conop – la nord, Bârzava la nord – est, Bâta – est, Şiştarovăţ – la vest; oraşul Lipova – la nord – vest, iar la sud se învecinează cu judeţul Timiş. Teritoriul se caracterizează prin altitudini variate, predominant câmpie, cu porţiuni mai înalte în zona dealurilor Domanu şi Lipovei şi luncă în zona nordică care este traversată de răul Mureş. Comună Ususău se întinde între Munţii Zărandului la nord şi Desalurile Lipovei la sud, fiind traversată de răul Mureş, căruia îi datorează variaţia de altitudini şi peisaje. Datorită cadrului natural activităţile umane specifice sunt: agricultura, silvicultură, creşterea animalelor şi rar pomicultură. Teritoriul fiind caracterizat prin aşezări relativ compacte, cu străzi careurmăresc curbele de nivel unde platoul este denivelat, cu loturi cuprinse între 1500 – 2000 mp şi peste 2000 mp pentru gospodării ce au zona locuinţei şi anexe gospodăreşti şi zona grădini de legume, livada sau fâneaţă. Aspectul localităţii este de tip adunat, fiecare sat având o zonă centrală proprie ce comasează clădirile cu funcţiune de utilitate publică: bisericile, şcolile, parcul, poştă, primăria, dispensarul, baruri, brutăria, magazine, unităţile de producţie agricolă sau de prelucrare fiind de regulă în afara vetrei satului. Trama stradală urmăreşte aspectul şerpuit al străzilor ce urmăresc văile din vetrele satelor, uliţele din satele aparţinătoare şi satul reşedinţă ilustrând amplasarea gospodăriilor în baza unei parcelări din trecut, gândită unitar în zonă. Localităţile sunt străbătute de un traseu stradal principal, ce se confundă cu drumurile modernizate ce continuă în extravilan şi fac legătura cu localităţile vecine sau constituie trasee de circulaţie importante pentru traficul rutier din judeţ.

Populaţia comunei Ususău

Din datele furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică, extragem:

Populaţia totală a comunei este distribuită în cele cinci localităţi astfel:

· Ususău: 472 locuitori

· Dorgoş: 248 locuitori

· Bruznic: 206 locuitori

· Pătârş: 110 locuitori

· Zăbalţ: 309 locuitori

Dezvoltare economică a comunie Ususău

Unităţile economice existente în teritoriul administrative al comunei Ususău sunt amplasate în trupurile principale, dar preponderant şi în cee isolate, funcţiunea economică principală fiind agricolă şi activităţi ce decurg din agricultură, forestieră, existând unităţi cu character commercial şi de prestări servicii. Cea mai mare pondereîn teritoriu o are localitatea reşedinţa, cu rol important în viaţa economică a zonei.

ACTIVITĂŢI DE TIP INDUSTRIAL, DEPOZITE, CONSTRUCŢII, COMERŢ Se vor enumera mai jos principalele activităţi economice. Nu s-au putut preciza numărul de angajaţi, capacităţile, deoarece unităţile sunt în continuă restructurare după necesităţile pieţei cu fluctuaţiile ei, în perioada de trecere de la economia centaralizată la economia de piaţă. Având în vedere conjuncture actuală se observă declinul activităţii economice în general, cu precădere înBalastiera Ususau fostele unităţi de stat, precum şi continua transformaree a profilului unor unităţi, în funcţie de cererea pieţei, apărând noi unităţi mici productive. Există o mică fabrică pentru realizarea de ferestre din lemn, destinate exportului “ROTOLEMN” SRL, o balastieră care exploatează rezervele naturale din Mureş şi o carieră de piatră între Dorgoş şi Pâtarş. Toate unităţi sunt dotate cu utilaje noi şi moderne, de ultimă generaţie şi investesc în permanenţă în dezvoltare. Datorită utilajelor performante numărul de angajaţi este redus.

Peisaj UsusauACTIVITĂŢI AGRICOLE ŞI ZOOTEHNICE Sectorul agricol este preponderant în activitatea comunei, atât înainte de 1989 cât şi în prezent, cumulând cea mai mare parte a populaţiei în vârstră de muncă din comună, ajungându-se la peste 50% din populaţia ocupată. Din păcate tipul de agricultură este cea de subzistenţă, numeroase terenuri rămânând necultivate. Creşterea animalelor este de tip individual, în gospodăriile din comună, dar şi în acest caz nu există un număr prea mare de animale. Pe raza comunei nu există asociaţii, terenul fiind lucrat individual de proprietarii agricoli.

Turism

 În teritoriul comunei Ususău nu există actualmente unităţi turistice, dar faptului că zona studiată are un peisaj spectaculos datorită jocului de altitudini pe care îl întâlnim, putem spune că are un mare potenţial turistic. Un potenţial turistic poate fi considerat şi faptul că în zonă s-a descoperit şi un izvor de apă minerală. Potenţialul cinegetic al zonei este remarcabil cuprinzând o varietate mare de specii (fazani, iepuri, căpriori, căprioare, mistreţi, vulpi, lupi),Vanatoare de mistreti aceasta fiind sub administraţia Ocolului Silvic Buteni datorită unei legislaţii specifice. De asemenea potenţialul piscicol este deosebit permiţând dezvolatarea de activităţi de turism rural şi agroturism împreună cu posibilităţi de vânătoare şi pescuit.Pădurile sunt obiectiv turistic şi de agrement al comunei, cu varietăţi foresiere, zona activa pentru vânătoare.Lunca Muresului prezintă peisaje luminoase, teren denivelat, cu vegetaţie de lunca înalta şi joasă. Pe raza comunei Ususău se află zone naturale protejate, posibile obiective turistice:

– lacul fosilifer “Zăbalţ”

– zona cu nisipuri fosilifere, lângă localitatea Zăbalţ, la nord;

-pădurea “Măgura cu Ghimpi” , la nord – vest de Dorgoş.

 

Infrastructuri locale a comunei Ususău

La nivelul comunei Ususău se află următoarele servicii public:

La nivelul comunei Ususău se află următoarele servicii public :

ÎNVĂŢĂMÂNT

  • Unităţi de învăţământ 9
  • Grădiniţe de copii 4
  • Sali de clasă şi cabinete şcolare 10

CULTURA ŞI ARTĂ

  • Biblioteci 2
  • Cămine Culturale 5

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

  • Dispensar uman 1
  • Dispensar veterinar 1

POSTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

  • Unităţi PTTR 2