Serviciu urbanism

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, domeniul public si privat, lucrari publice, investitii, protectie civila si gospodarire comunala Ususau are urmatoarele atributii principale:

 • organizeaza si executa efectuarea controlului privind disciplina in constructii in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • asigura intocmirea si aprobarea programelor de control potrivit competentelor stabilite prin Legea nr.50/1991;
 • stabileste modul de control si modul de centralizare a datelor;
 • transmite datele necesare la solicitarea Inspectoratului Judetean in Constructii Tulcea, in vederea actualizarii si gestionarii bazei de date ;
 • asigura efectuarea de masuratori, intocmirea de relevee si fise tehnice cand sunt necesare Consiliului Local;
 • face parte din comisiile de licitatii pentru concesionarea, inchirierea si vanzarea de terenuri, la solicitarea Consiliului Local;
 • eliberarea Certificatelor de Urbanism si Autorizatii de Construire/Desfiintare la nivelul Consiliului Local;
 • urmareste regularizarea taxelor aferente Autorizatiilor de Construire;
 • verifica modul de protejare a monumentelor istorice si naturale;
 • urmareste aplicarea prevederilor Regulamentului Local de Urbanism si a Planului Urbanistic General in proiectarea tuturor constructiilor si amenajarilor amplasate in intravilanul orasului, corelate cu evolutia legislatiei cu caracter general si cea de specialitate;
 • analizeaza si urmareste modul de elaborare a proiectelor de sistematizare necesare dezvoltarii orasului;
 • urmareste realizarea masurilor cu privire la protectia mediului si imbunatatirea aspectului orasului si participa impreuna cu celelalte organe locale de specialitate la actiunile de prevenire a poluarii mediului ambient;
 • urmareste pastrarea specificului orasului in domeniul arhitecturii si urbanismului;
 • prezinta Consiliului Local propuneri privind concesionarea de ternuri pentru constructii de locuinte, industriale, turistice etc.;
 • verifica si raspunde la cererile si sesizarile legate de terenuri si constructii;
 • verifica pe teren si realizeaza schitele terenurilor propuse pentru inchirieri, concesionari si aduce la cunostinta superiorilor, constatarile ;
 • raspunde de asigurarea utilajelor necesare prevenirii inundatiilor si inzapezirilor;
 • asigura in colaborare cu organele locale ale politiei, intretinerea retelei stadale, marcarea locurilor de parcare si circulatie pentru desfasurarea normala a transportului pe teritoriul orasului;
 • verifica si propune aprobarea traseelor de circulatie;
 • asigura realizarea si indeplinirea sarcinilor cu privire la sistematizarea teritoriului orasului, tinand seama de dispozitiile in vigoare, sarcinile primite din partea Consiliului Judetean si Prefecturii judetului Tulcea si solutiile prevazute in documentatiile de sistematizare aprobate;
 • propune Consiliului Local structura organizatorica de protectie civila la nivelul orasului;
 • intocmeste impreuna cu comisia de protectie civila, planul de protectie civila, planul de evacuare, planul de aparare impotriva dezastrelor ;
 • gestioneaza, conserva, intretine si utilizeaza corespunzator aparatura si materialele din dotare;
 • propune Consiliului Local masuri pentru buna functionare a sistemului de instiintare si alarmare a populatiei;
 • organizeaza, conduce si controleaza activitatea personalului care deserveste parcul auto;
 • urmareste aplicarea si executarea instructiunilor, prescriptiilor si tehnologiilor de exploatare, intretinere si reparatie a utilajelor;
 • urmareste si propune masuri de imbunatatire a activitatii de colectare, transport si depozitare a deseurilor;
 • verifica si solutioneaza reclamatiile si sesizarile;
 • urmareste mentinerea integritatii elementelor arhitecturale adecvate, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa;
 • propune interzicerea temporara sau permanenta a accesului anumitor tipuri de autovehicole generatoare de disconfort pentru populatie sau cu impact asupra mediului, constructiilor si retelelor edilitare;
 • urmareste respectarea si aplicarea tuturor masurilor de protectie a mediului cuprinse in Planul Urbanistic General;

DOCUMENTE UTILE