Secretar general


Secretar:                             
 Rosianu Mihaiela Ioana 

Atribuţii :

Fiecare comună, oraş sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

 • Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
 • Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul, viceprimarul, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
 • Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
 • Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale
  • avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local.
  • participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local.
  • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect.
  • organizeazş arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului.
  • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat , comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedintelor de consiliu local şi redacteaza hotărârile consiliului local;
  • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
  • asigură aducerea la cunoştinta publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ.
  • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii.
  • legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiiior cu actele originale, în condiţiile legii.