Primar

Primarul Comunei Ususău:   Țole Florin

Data nașterii:                        04.08.1966

Locul nașterii:                       Ususău

Domiciliul:                             Ususău

Starea civilă:                         căsătorit

Naționalitate:                        român

Studii:                                    Liceul Silvic Timisoara

Universitatea de Vest “Vasile Goldis”, Facultatea de Stiinte umaniste, politice si administrative

Partid:                                  independent

Declarație avere

Atribuții:

Primarul exercițiu atribuții principale:

 • atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii:
  • îndeplinește funcția de ofițer de stare civila și autoritate tutelară și asigurarea funcționării serviciilor publice locale de profil.
  • atribuții privind desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului.
 • atribuții referitoare la relația cu consiliul local: prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;
  • prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informații;
  • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrative-teritoriale și le supune spre aprobarea consiliului local.
 • atribuții referitoare la bugetul local
  • exercită funcția de ordonator principal de credite;
  • întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;
  • inițiază, în condiții legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;
  • verificat, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal cât și a sediului secundar;
 • atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;
  • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismului prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
  • ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
  • ia măsuri pentru organizarea executarii şi executarea în concret a activităţilor din domeniile : educaţie, servicii sociale, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situaţii de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului înconjurător, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, dezvoltare urbană, evidenţa persoanelor, podurile şi drumurile publice, servicii comunitare de utilitate publicş, servicii de urgentă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor, activităţi de administraţie social-comunitară, locuinţe sociale, alte servicii publice, stabilite prin lege;
  • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ – teritoriale;
  • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
  • asigură elaborarea planurilor urbanistice, prevăzute de lege, şi le supune spre aprobare consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
  • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
  • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protecţiei mediului şi a gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;

Pentru exercitarea atribuțiilor sale, primarul colaborează cu servicii publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu consiliul județean.
Numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primară, în condițiile legii. Numirea se face prin dispoziția primarului, având anexat contractul de management.