Informatii de interes public

 

BULETIN INFORMATIV – INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

a)  Actele normative  care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Ususau

–  Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcționarilor publici, republicată
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificări ulterioare
–  Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificări și completări ulterioare
–  Legea nr. 52/2003  privind transparenta decizionala in administratia publica
–  Legea nr. 544/2001  privind liberul acces la informații de interes public, cu modificări și completări ulterioare
–  Legea nr. 215/2001  a administratiei publice locale, republicata
– Legea 571/203, privind Codul fiscal
– Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audit la Primariei Comunei Ususau

b1)  Organigrama institutiei  ;

b2)  Regulamentul de organizare și funcționare  ;

b3)  Programul de funcționare

De Luni pâna Vineri, între orele:  08.00 – 16.00

Program de furnizare a informațiilor de interes public 

De Luni pâna Vineri între orele:  08.00 – 16.00

b4)  Program de audiente

Primar, Dl. TOLE FLORIN  – LUNI, ora 10:00 – 12.00
Viceprimar, Dl. ASIMIONESEI TIBERIUS   – Marti, ora 10.00 – 12.00
Secretar D-na ROSIANU MIHAIELA – IOANA – Miercuri 10.00 – 12.00

Înscrieri se fac în fiecare Joi între  orele 08.00  și  16.00 , la Secretar

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Comunei Ususau si ale functionarului responsabilitate cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei Comunei Ususau

Primar, Dl. TOLE FLORIN
Viceprimar, Dl. ASIMIONESEI TIBERIUS
Secretar D-na ROSIANU MIHAIELA – IOANA

Persoane responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public:
Secretar D-na ROSIANU MIHAIELA – IOANA – 0257-434101

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primaria Comunei Ususau
Sediul: Ususau, nr. 87A
Telefon:  0257434141 Fax: 0257434101
E-mail:  primariaususau@gmail.com
Site:  www.comunaususau.ro

e) Sursele financiare,  bugetul si bilantul contabil  se pot consulta sediul institutiei

f) Programele și strategiile proprii Strategia de dezvoltare a Comunei Ususau

g) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Ususau;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audit la Primariei Comunei Ususau;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Comunei Ususau, si ale functionarului responsabilitatea cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei Comunei Ususau respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginilor de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si / sau gestionate,  potrivit legii  – Modalitatile de contestare a deciziei autoritatilor sau a institutiilor publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

h)  Lista cuprinzand categoriile de documente produse si / sau gestionate, potrivit legii;

– dispozitiei ale primarului
– Proiecte de hotarâri
– Instrumente de prezentare a actelor administrativ: expunere de motiv, nota de fundamentare, Referate de aprobare
– act de discutii
– Referate de aprobare
– FISE de
Audiența
Protocoale – rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achizitie publica
– procese-verbale
– adrese
– observatii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detalii sau zonale
– plan urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizatii de construire / desfiintare
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
– autorizatii de acces in zona cu restrictii de tonaj
– data de cadastru
– data de stare civila

i) Modalitatile de contestare a deciziei autorităților sau a instituțiilor publice în situația în care persoana se consideră vatamată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate  – sunt prevazute în art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume:

– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiilor publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatilor ori al institutiilor publice.

j)  Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001  în cadrul Primariei Comunei Ususau

k) Responsabil cu Protectia Datelor

VACARESCU CRISTINA-AURICA – Tel / Fax: 0257434141

 

Procedura dezbatere publica