Informatii de interes public

 

BULETIN INFORMATIV – INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Ususau

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
– Legea 571/203, privind Codul fiscal
– Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei Comunei Ususau

b1) Organigrama institutiei ;

b2) Regulamentul de organizare si functionare ;

b3) Programul de funcţionare

De Luni pâna Vineri, între orele: 08.00 – 16.00

Program de furnizare a informatiilor de interes public 

De Luni pâna Vineri între orele: 08.00 – 16.00

b4) Program de audiente

Primar, Dl. TOLE FLORIN – LUNI, ora 10:00 – 12.00
Viceprimar, Dl. VASIESCU IONEL – Marti, ora 10.00 – 12.00
Secretar D-na ROSIANU MIHAIELA – IOANA – Miercuri 10.00 – 12.00

Înscrieri se fac în fiecare Joi  între orele 08.00 si 16.00, la Secretar

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Comunei Ususau si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei Comunei Ususau

Primar, Dl. TOLE FLORIN
Viceprimar, Dl. VASIESCU IONEL
Secretar D-na ROSIANU MIHAIELA – IOANA

Persoane responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public:
Secretar D-na ROSIANU MIHAIELA – IOANA – 0257-434101

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primaria Comunei Ususau
Sediul: Ususau, nr. 87A
Telefon: 0257434101 sau 0257434141 Fax: 0257434101
E-mail: primariaususau@gmail.com
Site : www.comunaususau.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei

f) Programele si strategiile proprii Strategia de dezvoltare a Comunei Ususau

g) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Ususau;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei Comunei Ususau;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Comunei Ususau, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei Comunei Ususau respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii 
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

h) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

– dispozitiei ale primarului
– proiecte de hotarâri
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
– note de discutii
– referate de aprobare
– fise de audienta
– protocoale
– rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achizitie publica
– procese-verbale
– adrese
– observatii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
– planul urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
– date de cadastru
– date de stare civila

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

j) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul Primariei Comunei Ususau

 

Procedura dezbatere publica